Blazter Algemene voorwaarden

Inhoud
Definities
Artikel 1: toepasselijkheid
Artikel 2: offertes en aanbiedingen definities
Artikel 3: elektronisch dataverkeer
Artikel 4: wijzigingen, annuleringen en opzeggingen
Artikel 5: prijzen
Artikel 6: verplichtingen van Blazter.nl
Artikel 7: verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 8: aanlevering en bewaring
Artikel 9: storingen en incidenten
Artikel 10: levering
Artikel 11: onderzoek bij aflevering en reclames
Artikel 12: monsters, modellen en voorbeelden
Artikel 13: aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 14: overmacht
Artikel 15: betaling
Artikel 16: opdrachten voor onbepaalde tijd
Artikel 17: opschorting en ontbinding
Artikel 18: retentierecht
Artikel 19: auteurs- en eigendomsrecht
Artikel 20: toepasselijk recht en bevoegdheid

Definities
a. Opdrachtgever/klant; de natuurlijke of rechtspersoon die aan Blazter.nl opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Blazter.nl: leverancier gevestigd te Den Haag die de opdracht als bedoeld onder punt a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of vermenigvuldigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, geluid of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
d. Spoed: het falen van een product en/of dienst dat zo spoedig mogelijk onderzocht en opgelost moet worden om reden dat het product en/of dienst niet verder kan functioneren.
e. Bug: een fout in de software van een product en/of dienst waardoor deze niet functioneert zoals bedoeld.

Artikel 1: toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, opdrachten, verkopen, leveringen en alle overige met Blazter.nl gesloten overeenkomsten.
2. Voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts van toepassing zijn op de met Blazter.nl gesloten overeenkomsten voor zover Blazter.nl dat heeft erkend en bevestigd.
3. De opdrachtgever met wie eenmaal op onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met Blazter.nl gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan

Artikel 2: offertes en aanbiedingen definities
1. Het enkel uitbrengen door Blazter.nl van een, al dan niet met offerte of aanbieding, aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Blazter.nl niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
2. Indien in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
3. In geval van een offerte of aanbieding waarin uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, komt de overeenkomst tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever Blazter.nl heeft bereikt. Door deze verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Leveringsen Betalingsvoorwaarden en doet hij tevens uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 2 bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Blazter.nl de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
5. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door opdrachtgever aan Blazter.nl gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
6. Een door Blazter.nl gedane offerte of aanbieding, of door Blazter.nl aanvaarde opdracht omvat uitsluitend de daarin beschreven werkzaamheden en verlening van diensten. In geen geval kunnen van Blazter.nl meerdere werkzaamheden en/of diensten worden gevorderd, hoe nauw ook die meerdere werkzaamheden en/of diensten verband houden met die welke in de offerte of opdracht staan beschreven.

Artikel 3: Elektronisch dataverkeer
1. Een e-mailbericht en WhatsApp bericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met de schriftelijke verklaring.
2. Bij een geschil over het al dan niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten en WhatsApp berichten zullen de logfile-gegevens van Blazter.nl tot volledig bewijs strekken. Opdrachtgever kan zijn niet opschorten middels betwisting hiervan.

Artikel 4: wijzigingen, annuleren en opzeggen
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Blazter.nl zijn overeengekomen.
2. Blazter.nl behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in de redelijkheid niet van Blazter.nl kan worden verlangd. De opdrachtgever heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.
3. Blazter zal geen extra kosten zonder overleg met opdrachtgever in rekening brengen, ook niet bij het opzeggen van de website. Bij het maken van eventuele opdrachten waar kosten aan verbonden zijn zal Blazter eerst om goedkeuring vragen.
4. De diensten voor websites en webshops zijn maandelijks opzegbaar. De website/webshop is eigendom van opdrachtgever.
5. Opzeggingen van diensten dienen schriftelijk via e-mail te worden verzonden naar
[email protected].

Artikel 5: prijzen
1. Vergoedingen voor verrichte werkzaamheden geschieden overeenkomstig de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs of tegen nadere schriftelijk op te maken prijsafspraken. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij ook hiervoor schriftelijk
prijsafspraken zijn vastgesteld.
2. Blazter.nl is altijd gerechtigd om de prijzen aan te passen aan de wijzigingen in prijsbepalende factoren opgetreden in het tijdvlak gelegen na het tijdstip van aanvaarding van de opdracht en uitvoering van de werkzaamheden. Indien deze aanpassing binnen drie maanden na aanvaarding van de opdracht plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij prijswijzigingen het gevolg zijn van wetgeving en/of overheidsmaatregelen.
3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computer programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de
opdrachtgever die Blazter.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs, na akkoord  opdrachtgever.
5. Inhoudelijke wijzigingen: Blazter.nl zorgt voor alle inhoudelijke wijzigingen voor de site/webshop tot 31 december 2020. Blazter.nl garandeert hierbij dat het snel en effectief gebeurd. Alle wijzigingen kunnen gestuurd worden naar¬†[email protected]. Vanaf 1 januari 2021 is de klant genoodzaakt zelf aanpassingen en toevoegingen op de site door te voeren. Dit geldt voor alle basic websites en basic webshops. Herstel van de website/webshop door Blazter.nl n.a.v. wijzigingen door de klant zelf kosten ‚ā¨75 per uur.

Professional websites en webshops zijn inclusief support en aanpassingen.

Artikel 6: verplichtingen van Blazter.nl
1. Blazter.nl verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem diensten te leveren overeenkomstig de omschrijving als nader in de offerte of overeenkomst gegeven.
2. Blazter.nl garandeert dat aan haar opgedragen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor eventueel geldende voorschriften. Blazter.nl waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij gelijkenis wordt vereist. In het laatste geval vrijwaart de opdrachtgever Blazter.nl voor aansprakelijkheid ter zake jegens derden.
3. Blazter.nl bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Blazter.nl verplicht zich desgevraagd de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
4. Blazter.nl is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haars inziens een goede en effici√ęnte uitvoering van de opdracht bevordert.
5. De verplichting van Blazter.nl vervalt:
a. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan niet of niet juist nakomt.
b. Indien de opdrachtgever werkzaamheden verlangt die afwijken van het advies van Blazter.nl.
c. Indien door anderen dan door hulpkrachten en andere personen die rechtstreeks in opdracht van Blazter.nl werkzaam zijn werkzaamheden aan de opdracht hebben uitgevoerd, daaronder begrepen wijzigingen achteraf.
6. De aansprakelijkheid voor Blazter.nl uit hoofde van deze garantie zal in alle gevallen beperkt zijn tot het totaal gefactureerde bedrag per opdracht exclusief BTW. Tenzij Blazter.nl zodanig bewezen nalatig is geweest dat er extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 7: verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever geeft alle wijzigingen voor websites en webshops door via [email protected]
2. De opdrachtgever is verplicht om aan Blazter.nl tijdig alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst voor Blazter.nl van belang zou kunnen zijn.
3. Blazter.nl heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Blazter.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Blazter.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog na te komen wat is overeengekomen. Blazter.nl is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.
5. Het is de opdrachtgever verboden om werknemers, medewerkers of hulpkrachten van Blazter.nl in dienst te nemen of daartoe pogingen te ondernemen. Bij overtreding van dit verbod zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Blazter.nl zijn verschuldigd ter grootte van 5 keer de jaaromzet van de betreffende kracht, berekend naar de gemiddelde over de vijf jaar voorafgaande aan de indiensttreding van de werknemer bij de opdrachtgever.
6. Voor Professional Websites/Webshops: Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Blazter.nl veranderingen in de ontwerpen, schetsen, illustraties e.d. aan te brengen. De opdrachtgever dient Blazter.nl altijd in de gelegenheid te stellen de wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht zouden extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht kunnen worden.
7. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bedrijven verstrekt, dient hij hiervan Blazter.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever dezelfde of een soortgelijke opdracht reeds eerder aan een ander bedrijf heeft gegeven dient hij dat bij zijn opdracht-verstrekking aan Blazter.nl te vermelden ongeacht of die opdracht door de ander al dan niet is aanvaard.

Artikel 8: aanlevering en bewaring
1. In het geval dat de opdrachtgever zijn informatiedragers verstrekt aan Blazter.nl., dienen deze informatiedragers te voldoen aan de door Blazter.nl aan de opdrachtgever opgegeven specificaties. Tevens dient de opdrachtgever in een zodanig geval zorg te dragen dat hij voor zichzelf een kopie of duplicaat van zijn informatiedragers bewaart of ten behoeve van zijn bewaring laat vervaardigen.
2. Indien de aanlevering van informatie door middel van een openbaar telefoonnet of andere directe verbinding plaatsvindt, kan dit alleen geschieden op van tevoren met Blazter.nl overeengekomen tijdstippen en overeenkomstig de geldende tarieven en voorwaarden van diegene die deze verbinding exploiteert, volgens vooraf door beide partijen gemaakte afspraken met betrekking tot methodieken en protocollen.
3. Blazter.nl is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Blazter.nl geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
4. Blazter.nl zal alle gegevens van de opdrachtgever die hij heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht terstond na de uitvoering van de opdracht ter beschikking stellen van de opdrachtgever.
5. Het risico ter zake van beschadiging of kwijtraken van bij Blazter.nl opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor Blazter.nl.
6. Het risico ter zake van de beschadiging of kwijtraken van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door de opdrachtgever of derden. Blazter is zelf verantwoordelijk voor het risico ter zake het beschadigen of kwijtraken van informatie tijdens vervoer, verzending geschiedt door/namens Blazter.nl.
7. De opdrachtgever vrijwaart Blazter.nl voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het kwijtraken van de in de voorafgaande leden bedoelde informatie, tenzij ernstig te verwijten door bewezen nalatigheid en/of afdekking van risico’s van Blazter.
8. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Blazter.nl afkomstige goederen.
9. Het risico ter zake van beschadiging of kwijtraken van bij de opdrachtgever opgeslagen goederen is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, tenzij ernstig te verwijten door bewezen nalatigheid en/of afdekking van risico’s van Blazter.

Artikel 9: storingen en incidenten
1. Blazter.nl spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing van de dienstverlening te voorkomen. Mocht er sprake zijn van een spoedgeval dan wordt Blazter.nl geacht binnen 1 uur te reageren om vervolgens binnen 3 uur het spoedgeval te behandelen. Als opdrachtgever problemen heeft met een bug dient Blazter.nl binnen 1 dag te reageren en wordt het defect binnen 3 dagen behandeld.

Artikel 10: levering
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Blazter.nl zijn bedrijf uitoefent.
2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Blazter.nl te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Blazter.nl bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
3. Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale leveringsdatum zijn overeengekomen. Blazter.nl verbindt zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om binnen de gewenste termijn te leveren.
4. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor Blazter.nl eerst in nadat alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens door Blazter.nl zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door Blazter.nl is ontvangen.
5. Blazter.nl is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
6. Wanneer de prestatie in gedeelten moet geschieden, zal ieder gedeelte als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

Artikel 11: onderzoek bij aflevering en reclames
1. Indien bij niet deugdelijk levering of prestatie aan de zijde van Blazter.nl door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereclameerd, is Blazter.nl niet meer gehouden aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen.
2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleken het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
3. De prestatie van Blazter.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht heeft genomen.
4. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlegd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Blazter.nl voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. Blazter.nl is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is 

Artikel 12: monsters, modellen en voorbeelden
Is aan de opdrachtgever een monster, model, testexemplaar,  erkexemplaar, concept of versie getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 13: aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Blazter.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze voorwaarden.
2. Blazter.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft  geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Blazter laat wel al het werk controleren voordat er daadwerkelijk doorvoeringen plaatsvinden aan de website.
3. Blazter.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. Blazter.nl is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Blazter.nl te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Blazter.nl niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien Blazter.nl ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Blazter.nl alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. Tenzij er ernstig te verwijten door bewezen nalatigheid van Blazter.
6. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Blazter.nl niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax, email en soortelijke transmissiemedia.
7. De opdrachtgever vrijwaart Blazter.nl voor aansprakelijkheid ten aanzien van auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d., alsmede ten aanzien van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Voor alle gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is deze zelf verantwoordelijk.
8. Adviezen uitgaande van Blazter.nl worden naar beste kennis van zaken gegeven, doch Blazter.nl is ter zake op generlei wijze aansprakelijk.

Artikel 14: overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Blazter.nl niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Van overmacht door Blazter.nl is sprake indien Blazter.nl na sluiting van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of met betrekking tot de voorbereidingen daarvan te voldoen door onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, zoals o.a. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte of ongeval, bedrijfsbezetting, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en daar halve buiten de risicosfeer van Blazter.nl ontstaan, waardoor Blazter.nl de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder, naar haar oordeel, bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
3. In geval van overmacht heeft Blazter.nl het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Blazter.nl over de door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
4. Indien Blazter.nl bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Blazter.nl gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend, afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 15: betaling
1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Blazter.nl.
2. Blazter.nl kan ten allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen eenmalige kosten vooruit betaald wordt.
3. Alle betalingen naar Blazter.nl geschieden via automatische incasso.
4. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door Blazter.nl aan de opdrachtgever overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit brengt onder meer mede dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor enig doel te gebruiken of te laten gebruiken.
5. De opdrachtgever zal in gebreke zijn uitsluitend door overschrijding van de in lid 4 van dit artikel genoemde betalingstermijn. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Blazter.nl is gerechtigd een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan het wettelijk rentepercentage verhoogd met 2%, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag waartoe hij is aangemaand, dan heeft zulks onverminderd enig overigens aan Blazter.nl toekomend vorderingsrecht tot gevolg dat alle overige ten name van de opdrachtgever bij Blazter.nl openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
7. Betalingen, die vanwege de opdrachtgever aan Blazter.nl plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend ter afdoening van de oudste openstaande post ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
8. Indien de opdrachtgever het bedrag betwist dient hij zijn bezwaren aan Blazter.nl binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk mede te delen.

Artikel 16: opdrachten voor onbepaalde tijd
1. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet lichtelijk van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
2. Alle andere opdrachten dan die gegeven zijn voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging op het door partijen bepaalde tijdstip.
3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daarvoor niet vereist.
4. Voor opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

Artikel 17: opschorting en ontbinding
1. Blazter.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende de ontbinding zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Blazter.nl geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 18: retentierecht
Blazter.nl is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 19: auteurs- en eigendomsrecht
1. De opdrachtgever garandeert Blazter.nl, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de vermenigvuldiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho‚Äôs, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industri√ęle eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Blazter.nl zowel in- als buiten rechte¬†¬†11 voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Blazter.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Blazter.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Blazter.nl de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Blazter.nl steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door Blazter.nl volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Blazter.nl bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Blazter.nl het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Blazter.nl binnen de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot vermenigvuldiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
6. De rechten op uitvindingen, knowhow en programmatuur die voor of tijdens de uitvoering van de opdracht of het verlenen van de diensten door Blazter.nl zijn verkregen of ontwikkeld, blijven steeds het eigendom van Blazter.nl.
7. Iedere levering van zaken door Blazter.nl aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
8. De opdrachtgever zal alle ontwerpen en schetsen, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan Blazter.nl of neemt er afstand van. De opdrachtgever en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze ontwerpen, schetsen en dergelijke of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van Blazter.nl. Eventuele retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9. De niet door de opdrachtgever verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van Blazter.nl, voor zover deze niet door hem afzonderlijk zijn gefactureerd en door de opdrachtgever zijn betaald. Hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.
10. Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, ontwerpen en/of illustraties die zich onder de opdrachtgever en/of derden bevinden is de opdrachtgever verplicht de daaruit voor Blazter.nl voortvloeiende schade te vergoeden. Ook de retourzendingen geschieden op risico en voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 20: toepasselijk recht en bevoegdheid
1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks verklaart.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit enige overeenkomst tussen Blazter.nl en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blazter.nl is gevestigd.