Blazter Algemene voorwaarden

Inhoud
Definities
Artikel 1: toepasselijkheid
Artikel 2: offertes en aanbiedingen definities
Artikel 3: elektronisch dataverkeer
Artikel 4: wijzigingen, annuleringen en opzeggingen
Artikel 5: prijzen
Artikel 6: verplichtingen van Blazter.nl
Artikel 7: verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 8: aanlevering en bewaring
Artikel 9: storingen en incidenten
Artikel 10: levering
Artikel 11: onderzoek bij aflevering en reclames
Artikel 12: monsters, modellen en voorbeelden
Artikel 13: aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 14: overmacht
Artikel 15: betaling
Artikel 16: opdrachten voor onbepaalde tijd
Artikel 17: opschorting en ontbinding
Artikel 18: retentierecht
Artikel 19: auteurs- en eigendomsrecht
Artikel 20: toepasselijk recht en bevoegdheid

Definities
a. Opdrachtgever/klant; de natuurlijke of rechtspersoon die aan Blazter.nl opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Blazter.nl: leverancier gevestigd te Den Haag die de opdracht als bedoeld onder punt a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of vermenigvuldigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, geluid of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
d. Spoed: het falen van een product en/of dienst dat zo spoedig mogelijk onderzocht en opgelost moet worden om reden dat het product en/of dienst niet verder kan functioneren.
e. Bug: een fout in de software van een product en/of dienst waardoor deze niet functioneert zoals bedoeld.

Artikel 1: toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, opdrachten, verkopen, leveringen en alle overige met Blazter.nl gesloten overeenkomsten.
2. Voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts van toepassing zijn op de met Blazter.nl gesloten overeenkomsten voor zover Blazter.nl dat heeft erkend en bevestigd.
3. De opdrachtgever met wie eenmaal op onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met Blazter.nl gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan

Artikel 2: offertes en aanbiedingen definities
1. Het enkel uitbrengen door Blazter.nl van een, al dan niet met offerte of aanbieding, aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Blazter.nl niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
2. Indien in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
3. In geval van een offerte of aanbieding waarin uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, komt de overeenkomst tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever Blazter.nl heeft bereikt. Door deze verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Leveringsen Betalingsvoorwaarden en doet hij tevens uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 2 bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Blazter.nl de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
5. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door opdrachtgever aan Blazter.nl gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
6. Een door Blazter.nl gedane offerte of aanbieding, of door Blazter.nl aanvaarde opdracht omvat uitsluitend de daarin beschreven werkzaamheden en verlening van diensten. In geen geval kunnen van Blazter.nl meerdere werkzaamheden en/of diensten worden gevorderd, hoe nauw ook die meerdere werkzaamheden en/of diensten verband houden met die welke in de offerte of opdracht staan beschreven.

Artikel 3: Elektronisch dataverkeer
1. Een e-mailbericht en WhatsApp bericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met de schriftelijke verklaring.
2. Bij een geschil over het al dan niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten en WhatsApp berichten zullen de logfile-gegevens van Blazter.nl tot volledig bewijs strekken. Opdrachtgever kan zijn niet opschorten middels betwisting hiervan.

Artikel 4: wijzigingen, annuleren en opzeggen
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Blazter.nl zijn overeengekomen.
2. Blazter.nl behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in de redelijkheid niet van Blazter.nl kan worden verlangd. De opdrachtgever heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.
3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Blazter.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Blazter.nl ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Blazter.nl geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Blazter.nl reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
4. De diensten voor websites en webshops zijn maandelijks opzegbaar. Na drie jaar is de site in zijn geheel eigendom van de klant exclusief de betaalde plug-ins. Bij het opzeggen van website/webshop binnen drie jaar met behoud van de site kan nadrukkelijk alleen in overleg met Blazter.nl.
5. Opzeggingen van diensten dienen schriftelijk via e-mail te worden verzonden naar
administratie@blazter.nl.

Artikel 5: prijzen
1. Vergoedingen voor verrichte werkzaamheden geschieden overeenkomstig de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs of tegen nadere schriftelijk op te maken
prijsafspraken. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij ook hiervoor schriftelijk
prijsafspraken zijn vastgesteld.
2. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Blazter.nl is altijd gerechtigd om de prijzen aan te passen aan de wijzigingen in prijsbepalende factoren opgetreden in het tijdvlak gelegen na het tijdstip van aanvaarding van de opdracht en uitvoering van de werkzaamheden. Indien deze aanpassing binnen drie maanden na aanvaarding van de opdracht plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij prijswijzigingen het gevolg zijn van wetgeving en/of overheidsmaatregelen.
4. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computer programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de
opdrachtgever die Blazter.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
5. Inhoudelijke wijzigingen: Blazter.nl zorgt voor alle inhoudelijke wijzigingen voor de site/webshop tot 31 december 2020. Blazter.nl garandeert hierbij dat het snel en effectief gebeurd. Alle wijzigingen kunnen gestuurd worden naar support@blazter.nl. Vanaf 1 januari 2021 is de klant genoodzaakt zelf aanpassingen en toevoegingen op de site door te voeren. Dit geldt voor alle basic websites en basic webshops. Professional websites en webshops zijn inclussief support en aanpassingen. Herstel van de website/webshop door Blazter.nl n.a.v. wijzigingen door de klant zelf kosten €75 per uur.

Artikel 6: verplichtingen van Blazter.nl
1. Blazter.nl verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem diensten te leveren overeenkomstig de omschrijving als nader in de offerte of overeenkomst gegeven.
2. Blazter.nl garandeert dat aan haar opgedragen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor eventueel geldende voorschriften. Blazter.nl waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij gelijkenis wordt vereist. In het laatste geval vrijwaart de opdrachtgever Blazter.nl voor aansprakelijkheid ter zake jegens derden.
3. Blazter.nl bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Blazter.nl verplicht zich desgevraagd de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
4. Blazter.nl is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haars inziens een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5. De verplichting van Blazter.nl vervalt:
a. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan niet of niet juist nakomt.
b. Indien de opdrachtgever werkzaamheden verlangt die afwijken van het advies van Blazter.nl.
c. Indien door anderen dan door hulpkrachten en andere personen die rechtstreeks in opdracht van Blazter.nl werkzaam zijn werkzaamheden aan de opdracht hebben
uitgevoerd, daaronder begrepen wijzigingen achteraf.
6. De aansprakelijkheid voor Blazter.nl uit hoofde van deze garantie zal in alle gevallen beperkt zijn tot het totaal gefactureerde bedrag per opdracht exclusief BTW.

artikel 7: verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever geeft alle wijzigingen voor websites en webshops door via
support@blazter.nl
2. De opdrachtgever is verplicht om aan Blazter.nl tijdig alle informatie te verschaffen die in
het kader van de uitvoering van deze overeenkomst voor Blazter.nl van belang zou kunnen
zijn.
3. Blazter.nl heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben
voldaan.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Blazter.nl derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen. Blazter.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog na te
komen wat is overeengekomen. Blazter.nl is niet aansprakelijk voor een te late levering van
producten uitbesteed aan derden.
5. Het is de opdrachtgever verboden om werknemers, medewerkers of hulpkrachten van
Blazter.nl in dienst te nemen of daartoe pogingen te ondernemen. Bij overtreding van dit
verbod zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Blazter.nl zijn verschuldigd ter
grootte van 5 keer de jaaromzet van de betreffende kracht, berekend naar de gemiddelde
over de vijf jaar voorafgaande aan de indiensttreding van de werknemer bij de
opdrachtgever.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Blazter.nl
veranderingen in de ontwerpen, schetsen, illustraties e.d. aan te brengen. De
opdrachtgever dient Blazter.nl altijd in de gelegenheid te stellen de wijzigingen uit te voeren.
Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht zouden extra aan
de opdrachtgever in rekening gebracht kunnen worden.
7. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bedrijven
verstrekt, dient hij hiervan Blazter.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de
opdrachtgever dezelfde of een soortgelijke opdracht reeds eerder aan een ander bedrijf
heeft gegeven dient hij dat bij zijn opdracht-verstrekking aan Blazter.nl te vermelden
ongeacht of die opdracht door de ander al dan niet is aanvaard.

Artikel 8: aanlevering en bewaring
1. In het geval dat de opdrachtgever zijn informatiedragers verstrekt aan Blazter.nl., dienen
deze informatiedragers te voldoen aan de door Blazter.nl aan de opdrachtgever
opgegeven specificaties. Tevens dient de opdrachtgever in een zodanig geval zorg te
dragen dat hij voor zichzelf een kopie of duplicaat van zijn informatiedragers bewaart of ten
behoeve van zijn bewaring laat vervaardigen.
2. Indien de aanlevering van informatie door middel van een openbaar telefoonnet of
andere directe verbinding plaatsvindt, kan dit alleen geschieden op van tevoren met
Blazter.nl overeengekomen tijdstippen en overeenkomstig de geldende tarieven en
voorwaarden van diegene die deze verbinding exploiteert, volgens vooraf door beide
partijen gemaakte afspraken met betrekking tot methodieken en protocollen.
3. Blazter.nl is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de opdrachtgever
afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Blazter.nl geacht aan deze verplichting
te hebben voldaan.
4. Blazter.nl zal alle gegevens van de opdrachtgever die hij heeft gebruikt bij de uitvoering
van de opdracht terstond na de uitvoering van de opdracht ter beschikking stellen van de
opdrachtgever.
5. Het risico ter zake van beschadiging of kwijtraken van bij Blazter.nl opgeslagen informatie
is uitdrukkelijk voor Blazter.nl.
6. Het risico ter zake van de beschadiging of kwijtraken van informatie tijdens vervoer of
verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens Blazter.nl, de opdrachtgever of derden.
7. De opdrachtgever vrijwaart Blazter.nl voor alle aanspraken van derden verband
houdende met de beschadiging of het kwijtraken van de in de voorafgaande leden
bedoelde informatie.
8. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van
Blazter.nl afkomstige goederen.
9. Het risico ter zake van beschadiging of kwijtraken van bij de opdrachtgever opgeslagen
goederen is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.

Artikel 9: storingen en incidenten
1. Blazter.nl spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het
is technisch echter onmogelijk om elke storing van de dienstverlening te voorkomen. Mocht
er sprake zijn van een spoedgeval dan wordt Blazter.nl geacht binnen 1 uur te reageren om
vervolgens binnen 3 uur het spoedgeval te behandelen. Als opdrachtgever problemen heeft
met een bug dient Blazter.nl binnen 1 dag te reageren en wordt het defect binnen 3 dagen
behandeld.

Artikel 10: levering
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Blazter.nl zijn
bedrijf uitoefent.
2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering
van de krachtens de overeenkomst door Blazter.nl te leveren zaken. De opdrachtgever zal
ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet
na eerste verzoek van Blazter.nl bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is
overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
3. Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk een fatale leveringsdatum zijn overeengekomen. Blazter.nl verbindt
zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om binnen de gewenste termijn te leveren.
4. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor Blazter.nl eerst in nadat alle door de
opdrachtgever te verstrekken gegevens door Blazter.nl zijn ontvangen en, indien enige
vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door Blazter.nl is
ontvangen.
5. Blazter.nl is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
6. Wanneer de prestatie in gedeelten moet geschieden, zal ieder gedeelte als een
afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

Artikel 11: onderzoek bij aflevering en reclames
1. Indien bij niet deugdelijk levering of prestatie aan de zijde van Blazter.nl door de
opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereclameerd, is Blazter.nl niet meer
gehouden aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen.
2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleken het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1
van dit artikel tijdig te doen.
3. De prestatie van Blazter.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft
genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik
heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren,
tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht heeft genomen.
4. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlegd tot uiterlijk
het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Blazter.nl
voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
8
5. Blazter.nl is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een
eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is

Artikel 12: monsters, modellen en voorbeelden
Is aan de opdrachtgever een monster, model, testexemplaar, werkexemplaar, concept of
versie getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt,
tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal
overeenstemmen.

Artikel 13: aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Blazter.nl uit hoofde van de overeenkomst met de
opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, onverminderd het bepaalde in
artikel 5 lid 6 van deze voorwaarden.
2. Blazter.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of
nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Blazter.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. Blazter.nl is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever
ontvangen en door Blazter.nl te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de
opdrachtgever Blazter.nl niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft
gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en
deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de
toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien Blazter.nl ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met
de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en
Blazter.nl alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
6. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Blazter.nl niet, niet
juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling
of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door middel van technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax, email en soortelijke transmissiemedia.
7. De opdrachtgever vrijwaart Blazter.nl voor aansprakelijkheid ten aanzien van
auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals
foto’s, tekeningen e.d., alsmede ten aanzien van beschadiging, verlies of vernietiging van
materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Voor alle
gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is deze zelf verantwoordelijk.
8. Adviezen uitgaande van Blazter.nl worden naar beste kennis van zaken gegeven, doch
Blazter.nl is ter zake op generlei wijze aansprakelijk.

Artikel 14: overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Blazter.nl niet worden
toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Van overmacht door Blazter.nl is sprake indien Blazter.nl na sluiting van de overeenkomst
verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of met betrekking tot de
voorbereidingen daarvan te voldoen door onvoorziene omstandigheden van welke aard
ook, zoals o.a. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte of ongeval,
bedrijfsbezetting, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, en voorts door alle overige
oorzaken buiten de schuld en daar halve buiten de risicosfeer van Blazter.nl ontstaan,
waardoor Blazter.nl de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder, naar haar oordeel,
bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
3. In geval van overmacht heeft Blazter.nl het recht de overeenkomst met de
opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling
aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Blazter.nl over de door
de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
4. Indien Blazter.nl bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, is Blazter.nl gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten
welke reeds zijn verleend, afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden de
desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 15: betaling
1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Blazter.nl.
2. Blazter.nl kan ten allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat de gehele of een
gedeelte van de overeengekomen eenmalige kosten vooruit betaald wordt.
3. Alle betalingen naar Blazter.nl geschieden via automatische incasso.
4. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle
door Blazter.nl aan de opdrachtgever overgedragen rechten met het verstrijken van de
betalingstermijn. Dit brengt onder meer mede dat het de opdrachtgever alsdan niet is
toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor enig doel te gebruiken of te laten
gebruiken.
5. De opdrachtgever zal in gebreke zijn uitsluitend door overschrijding van de in lid 4 van dit
artikel genoemde betalingstermijn. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een
ingebrekestelling is vereist. Blazter.nl is gerechtigd een rentevergoeding in rekening te
brengen gelijk aan het wettelijk rentepercentage verhoogd met 2%, te berekenen vanaf de
vervaldatum van de factuur. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft over te gaan tot
betaling van het verschuldigde bedrag waartoe hij is aangemaand, dan heeft zulks
onverminderd enig overigens aan Blazter.nl toekomend vorderingsrecht tot gevolg dat alle
overige ten name van de opdrachtgever bij Blazter.nl openstaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar worden.
7. Betalingen, die vanwege de opdrachtgever aan Blazter.nl plaatsvinden worden in alle
gevallen aangewend ter afdoening van de oudste openstaande post ten laste van de
opdrachtgever, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
8. Indien de opdrachtgever het bedrag betwist dient hij zijn bezwaren aan Blazter.nl binnen 7
dagen na de factuurdatum schriftelijk mede te delen.
9. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft Blazter.nl de keuze tussen aanpassing
van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventueel
afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende
overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rato restitutie van het door
opdrachtgever ter zake reeds betaalde.
10. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag geeft uitsluitend recht op het gebruik van
de schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke, zoals door partijen
overeengekomen. Afhankelijk van de grootte voor ieder additioneel gebruik in een later
stadium kan het zijn dat de opdrachtgever een extra vergoeding is verschuldigd, waarvan
de hoogte wordt bepaald door Blazter.nl.

Artikel 16: opdrachten voor onbepaalde tijd
1. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet lichtelijk
van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht worden geacht te zijn
gegeven voor onbepaalde tijd.
2. Alle andere opdrachten dan die gegeven zijn voor onbepaalde tijd eindigen met hun
volbrenging op het door partijen bepaalde tijdstip.
3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd doen
eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daarvoor niet vereist.
4. Voor opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een
opzegtermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

Artikel 17: opschorting en ontbinding
1. Blazter.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende de ontbinding zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Blazter.nl geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 18: retentierecht
Blazter.nl is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 19: auteurs- en eigendomsrecht
1. De opdrachtgever garandeert Blazter.nl, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de vermenigvuldiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Blazter.nl zowel in- als buiten rechte  11 voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Blazter.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Blazter.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Blazter.nl de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Blazter.nl steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door Blazter.nl volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en
soortelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de vormgeving te
dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Blazter.nl bestaat,
niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden
verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Blazter.nl het niet-exclusieve recht tot gebruik
van de door Blazter.nl binnen de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de
Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met
name niet in het gebruik tot vermenigvuldiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.
6. De rechten op uitvindingen, knowhow en programmatuur die voor of tijdens de uitvoering
van de opdracht of het verlenen van de diensten door Blazter.nl zijn verkregen of ontwikkeld,
blijven steeds het eigendom van Blazter.nl.
7. Iedere levering van zaken door Blazter.nl aan de opdrachtgever geschiedt onder
voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft
voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente
en kosten.
8. De opdrachtgever zal alle ontwerpen en schetsen, goed dan wel afgekeurd, binnen twee
maanden na levering retourneren aan Blazter.nl of neemt er afstand van. De opdrachtgever
en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze
ontwerpen, schetsen en dergelijke of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van
Blazter.nl. Eventuele retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9. De niet door de opdrachtgever verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van
Blazter.nl, voor zover deze niet door hem afzonderlijk zijn gefactureerd en door de
opdrachtgever zijn betaald. Hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende
onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.
10. Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, ontwerpen en/of illustraties die zich
onder de opdrachtgever en/of derden bevinden is de opdrachtgever verplicht de daaruit
voor Blazter.nl voortvloeiende schade te vergoeden. Ook de retourzendingen geschieden
op risico en voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 20: toepasselijk recht en bevoegdheid
1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks verklaart.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit enige overeenkomst tussen Blazter.nl en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blazter.nl is gevestigd.